Algemene disclaimer

Op al onze overeenkomsten is de rechtsverhouding tussen cliënt en APTS geregeld conform "De Nieuwe Regeling" (welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR’, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam). U kunt op de website van BNA de laatste versie en bijbehorende publicaties downloaden.

Indien het uitvoeren van technisch bodemonderzoek is aanvaard door APTS zijn de algemene voorwaarden van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek van toepassing (ALV VOTB, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht). U kunt op de website van VOTB ook de laatste versie downloaden

Beiden kunnen desgewenst vrij van kosten aan u worden toegezonden. 

Voor transport is het “CMR verdrag” van toepassing bij internationaal vervoer over de weg, “de algemene vervoerscondities AVC” zijn van toepassing in Nederland. Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Ook enkele landen buiten Europa zijn aangesloten bij het CMR-verdrag. De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het verdrag kwam in 1956 in Genève tot stand. In 1978 werd het verdrag gewijzigd bij protocol om de SDR als eenheid in te voeren en in 2008 werd het verdrag uitgebreid met het protocol voor de elektronische vrachtbrief.

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle overeenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam. U kunt versies in verschillende talen hier downloaden. Als aanvulling kunt u op de website ook het CMR verdrag downloaden.


Website disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van APTS de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. APTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van APTS, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. APTS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

APTS bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van APTS wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van APTS. Het gebruik van het logo van APTS is alleen toegestaan na toestemming van APTS.

APTS hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan APTS wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.


E-mail disclaimer

De informatie in een door u ontvangen e-mail van ons is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van de e-mail, het te kopieren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u de e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan APTS op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. APTS is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.

Bij ontvangst en ingebruikneming van documenttypen anders dan PDF vrijwaart u APTS voor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die worden verstrekt aan derden c.q. die worden geproduceerd met behulp van deze verstrekte digitale bestanden.